KVALITA IZOPOL

Cílem naší společnosti je dlouhodobě vytvářet produkty a poskytovat služby svým obchodním partnerům a zákazníkům, které splňují ty nejnáročnější požadavky na kvalitu výroby a dodávek izolačních a technických materiálů v rámci všech platných legislativních požadavků, norem a nařízení ČR a zemí EU.
Naší prioritou je mít spokojené zákazníky, kteří jsou ochotni a připraveni s námi dlouhodobě spolupracovat a podílet se tak spolu s námi na dalším vývoji a rozvoji aplikací v oblastech:

  • zateplování budov a průmyslových staveb
  • výstavby nízkoenergetických a pasivních domů
  • tvarovek z EPS a EPP
  • technických dílů z EPS a EPP
  • bezpečnostních a výplňových dílů pro aplikace v automotive
  • přepravních a montážních boxů z EPP
  • obalové techniky
  • kompletace dílů z více materiálů a komponent
  • zakázkové výroby

Pro zajištění splnění těchto cílů má společnost IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. zaveden a certifikován integrovaný systém řízení (IMS) dle následujících norem:

CE

CE

Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru („EEA“ je tvořen 27 členskými státy EU třemi státy z Evropského sdružení volného obchodu – Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem bez Švýcarska) a splňuje legislativní požadavky EU – tzn. že výrobce ověřil/nechal ověřit notifikovanou osobou (pokud tak stanoví příslušná směrnice), že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky (na bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z příslušné směrnice.

Kontrola kvality
Nastavené procesy jsou v naší společnosti definovány, řízeny, kontrolovány a neustále zlepšovány. Plnění požadavků na výrobky je kontrolováno v průběhu všech procesů pomocí nastavených interních i externích kontrol a zkoušek.

Nad tento rámec je však společnost IZOPOL ještě dále certifikována primárně pro německý a rakouský trh již od roku 1994 německou autorizovanou zkušebnout MFPA Lipsko.
MFPA   více

Touto certifikací je zajištěna také shoda našich produktů dle norem pro rakouský trh ÖNORN EN 13163 a ÖNORM B 6000 a pro německý trh dle DIN EN 13163 a DIN 4102-1 (B1) a normy pro stanovení hodnoty součinitele tepelné vodivosti dle DIN 4108-4 ve spojení se získaným „Všeobecným stavebně-technickým schválením “ č. Z-23.15.1673 vystaveného „Německým institutem pro stavební techniku“ (DIBt ) v Berlíně.
DIN Z-23.15-1673   více

Členství v organizacích:
Sdružení zpracovatelů EPS ČR od r. 1998 (jako zakládající člen).


EPSvíce

Naše společnost je držitelem značky „Kvalitní výrobek“, který potvrzuje vysokou kvalitu našich výrobku jako člena Sdružení výrobců EPS na českém trhu.
Kvalita je garantována pravidelnými audity systému řízení kvality jak ve vlastní výrobě tzv. FPC (Factory Product Control) tak kontrolami prováděnýni min. dvakrát ročně nezávislou autorizovanou osobou jako jsou zkušebny TZÚS nebo CSI a další.

Q   více
V případě splnění všech výše uvedených kontrol je takovému členu Sdružení EPS ČR umožněno používat na svých výrobcích logo kvality, které je ochrannou známkou Sdružení EPS ČR.
     PDF   Norma kvality EPS 001-15
Jako člen tohto sdružení se naše společnost dobrovolně přihlásila do systému Monitoringu kvality EPS. Jedná se o systém pravidelných kontrol v nezávislých certifikovaných zkušebnách, kdy jsou na základě výsledků v případě naměřené neshody členové pokutováni.
V případě, že opakovaně neprojdou testem a nedojde v jejich procesu k nápravě, hrozí i jejich vyloučení ze sdružení.

Cech pro zateplování budov ČR od r. 2009.
CZB   více

Společnost IZOPOL je držitelem evropské kvalitativní třídy „A“, která zaručuje vyšší úroveň kvality tepelné izolace EPS pro vnější kontaktní zateplovací systémy ETICS podle požadavků profesního sdružení Cechu pro zateplování budov ČR. Uvedené dobrovolné osvědčení svědčí o tom, že výrobce věnuje otázkám kvality značnou pozornost.
Třída A   více

Certifikáty CE, ISO_9001, ISO_14001, DIN, MFPA, EPS, Sdružení kvalitní výrobek
©2014 Izopol, s.r.o.